מוהל צדיק מסגל לתינוק כוח רוחני

הורים רבים שנפקדו בבן זכר ייחלו לעצמם שמורנו ורבנו הרב יורם מיכאל זיע"א ישב על כסא הסנדק בברית המילה לבנם, כסגולה לכך שהנימול יגדל בתורה ויראת שמים טהורה, ואכן רבים וטובים זכו לכך, ולא היה קץ לאושרם ושמחתם.

כאשר אבי הבן היה בא להזמין את הרב, בראש ובראשונה הרב היה מוודא שהסבים משני הצדדים התכבדו כבר בסנדקאות, ורק לאחר מכן היה מתרצה להיות הסנדק. הרב היה ממליץ לאב הנרגש על מוהלים מסויימים, שהוא ידע שהם צדיקים וראויים למלאכת קודש זו, ומלאכתם תועיל לתינוק להיטהר ולהתקדש כל ימיו

לא אחת ארע שכאשר הרב הבחין שההורים מתעקשים על מוהל שאין דעתו נוחה הימנו, הוא התחמק בצורה מכובדת מלהיות סנדק בברית זו, כיוון שהוא לא רצה להיות שותף בברית שהתינוק עלול להיפגע קשות בתחום הקדושה.

בשיעוריו הקדושים הרב היה חוזר ומדגיש שיש מעלה גדולה בעצם שמחת הברית, כי כל מצוה שנעשית בשמחה מעניקה כוחות של קדושה לדורות הבאים, אך העיקר בשמחת הברית הוא להקפיד על מוהל צדיק וירא שמים, שבהסרת ערלת הגוף יקנה לרך הנימול את הכלים הנדרשים להסרת ערלת הלב כל ימי חייו.

אבא אחד הגיע לפני הרב כשהוא שבור ומרוסק, הוא ביקש מהרב שיתפלל על בנו שסר מהדרך הישרה ונמשך אחר החטאים והתאוות. הרב בירכו בחום שבנו יחזור בתשובה שלימה ואף אמר לו שהוא ירבה עליו בתפילות ותחנונים.

בשבת קודש הרב סיפר זאת בשיעור, והוסיף: לפני שבע עשרה שנה האבא הזה התעקש למול את בנו על ידי רופא, בטענה כי המוהלים הרגילים לא כל כך מקפידים על סטריליות והיגיינה וכו' וכו'. אמרתי לו: קודם כל זה לא נכון! כל המוהלים הצדיקים שאני מכיר נזהרים מאוד בכללי ההיגיינה, ומעולם לא אירעה תקלה תחת ידם בדבר זה. וחוץ מזה, בשביל עתידו הרוחני של הילד עדיף שימול אותו צדיק בכוונות הראויות, כדי שיהיו לו כוחות רוחניים לשמור על קדושתו… אך אותה היגיינה דמיונית גברה על ההיגיינה הרוחנית האמיתית, והיום הוא מסכן, משלם את מחיר הטעות בכאב שאין יכולת להכילו…

בהקשר זה נביא את דבריו המאירים של הרב
בספרו הקדוש 'ירום ונישא' פרשת וירא:

השמחה במצוה מעניקה כוחות לדורות הבאים

ברית המילה היא ראשית המצוות שמקיים היהודי בחייו, בכך הוא מבטא שביאתו לעולם אינה סתמית, אלא יש לו ייעוד ושליחות רוחנית, לחנות במדבר סיני לנצח, ולקבל את התורה הקדושה. כדי להצליח במשימת חייו הוא מסיר את ערלת הגוף בכדי להכשיר ולאפשר את הסרת ערלת הלב, על מנת שיתרחבו ויפתחו חדרי לבבו להבין ולהשכיל בהשגות האלוקיות, וזו תכלית האדם!

למדנו שיש מילה חיצונית של ערלת הגוף ויש מילה פנימית של ערלת הלב. כעת נבאר שעיקר התמודדות האדם היא דווקא במילה הפנימית, המבטאת התגברות על התאוות, ושעבוד הלב, רצונותיו, שאיפותיו ומאוויו לעבודת ה'.

את פעולת המילה החיצונית אנו מבצעים בשמחה גדולה, מעל טעם ודעת, באשר ירושה היא לנו מאברהם אבינו.

אך את המילה הפנימית, הסרת ערלת הלב, התגברות על התאוות, לא קיבלו אבותינו בשמחה, ועד היום קשה מאוד לבצעה. וזה לשון הירושלמי: תני רבי שמעון בן יוחי, כתיב: "וישמע משה את העם בֹּכה למשפחותיו" – על שש עריות שאסר להן משה. כלומר, משה רבינו אסר להם שש עריות נוספות על העריות שכבר נאסרו לבני נח, והם התקשו לקבל זאת והגיבו בבכיה.

"כי עזה כמות אהבה" – יש אנשים שמעדיפים למות ולא לפרוש מעריות. מדהים לחשוב שאם אבותינו במדבר היו פורשים בשמחה מהעריות, עד היום היה קל ושמח לאנשים לפרוש מכל דבר ערוה.

כמה עלינו להשתדל לקיים בשמחה גדולה כל עשיית מצוה וכל פרישה מאיסור, מלבד המעלה האישית שאנו זוכים לה על ידי שמחה של מצוה, עוד אנו מעניקים לדורות הבאים את הכוחות לשמוח בקיום דבר ה', גם בדברים שנראים קשים ומרים.

 

מוהל צדיק מקנה לתינוק כלים לזכות למילה הפנימית

כדי שהמילה החיצונית תעניק לתינוק את הכוחות לזכות גם למילה הפנימית, יש להקפיד שהמוהל יהיה צדיק וראוי להמשיך קדושה פנימית במעשה החיצוני.

וזה לשון הרמ"א:  ויש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק.

בעל ערוך השולחן כתב על דברי הרמ"א: ובוודאי כן הוא! שאף על פי שבמעשה המצוה כל המוהלים שוים, מכל מקום ההכנה להמצוה, והמחשבה הטהורה, והכוונה הנאותה, הם עניינים גדולים להמצוה, ומועילים הרבה להתינוק, שיכנס יותר לקדושה.

רבנו חיים פלאג'י זיע"א כתב בספרו תוכחת חיים וזה לשונו: וסגולה זו נמצאת במילת בני ישראל, כי הם מתכוונים בכוונה הראויה, כשחותכין בשר הערלה כוונתם כדי לבטל כוח הקליפה להחלישה, ולכך כפי הכנת המוהל שיודע לכוון הכוונות הראויות כך תהיה הכנת הנער הנימול על ידו, שיהיה מוכן ומוכשר לכל דבר שבקדושה.

בספר סוד ה' כתב בהקדמה: והכל הוא תלוי בדעת וכוונת המוהל שהוא עומד במקום כהן המקריב. וכן מצאתי בשם האר"י ז"ל שכתב: המל את התינוק בכוונה המבוארת, מעולם לא יטמא התינוק את בריתו, וגם יזכה להיות מורה הוראה בישראל.

ובהמשך דבריו כתב: גם מי שיזכה לבן זכר ישכיל להדר אחר מוהל היותר הגון ויודע דעת עליון, כדי לזכך נפש בנו הנולד לו, להיות בכלל "בנים אתם לה' אלוקיכם".

וכן הוא במדרש: "המול ימול" – יבא טהור ויטפל עם טהור, ולא יתן למול בנו באהבת אדם [למוהל אהוב עליו], רק למומחה וירא אלהים.

רבנו יעקב עמדין זיע"א כתב בספרו מגדל עוז: ולא יקח אדם סנדק ומוהל באהבת אדם או בשביל תועלת, אם אינן ראויין, כי תקנת הנער הנימול תלויה בכונת המטפלים עמו.

ועוד כתב: וביחוד המוהל יכון לבו לעבוד עבודה תמה, וידע את מי הוא עובד, כי מלחמת ה' הוא נלחם… להרחיב גבול הקדושה ולהכרית הקליפות לנצחם.

ומסיים הרב: לפיכך חייב המוהל להיזהר לעמוד על נפשו, לטהרה ולזככה, ולכוון היטב במעשה ובברכה, שבו תלויה תקנת הנימול, ולא יעמוד על דם רעהו בלי הכנה ומחשבה נכונה, "גם בלא דעת נפש לא טוב". ואם יעבוד בדעה שלמה ובכוונה תמימה, בודאי יעשה רושם גדול למעלה, בכמה ייחודים שיגרום על ידי זה, ואותו הילד לא במהרה הוא חוטא.

 

אברהם אבינו גואל מגיהנם את בניו הנימולים

אברהם אבינו ממתין בפתחה של גיהנם, ומלמד זכות על צאצאיו הנימולים שלא יענשו בדינה של גיהנם בזכות מצות המילה, וזה לשון הגמרא הקדושה: אלא הא דכתיב "עֹברי בעמק הבכא", ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם, ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו, בר מישראל שבא על הגויה דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה.

וביאר רש"י הקדוש: ולא מבשקר – איננו מכירו שהוא יהודי, דמשכה ערלתו ודומה לו כמי שאינו נימול.

כלומר, כאשר יהודי הרשיע ונגזר עליו להיענש בגיהנם, אם אברהם אבינו יכיר בו שמלבד המילה החיצונית הוא גם מהול במילה הפנימית, דהיינו שלא פגם בקדושתו, הוא מיד יעלנו משם, ונמצא שהוא רק עבר בעמק הבכא, בלי להיענש.

ועליו נאמר: "גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו", בזכות דם הברית שהאדם נימול, אברהם אבינו שולח אותו מבור גיהנם שנגזר עליו להיות אסור בו.

אולם מי שלא מל את ערלת לבבו, והלך בשרירות ליבו, ופגם בקדושתו, נמשכת ערלתו הפנימית ומגדירתו כערל לכל דבר גם מבחינה חיצונית, וממילא איבד את עוגן ההצלה של אברהם אבינו, וענוש יענש.

עלינו לדעת – הבור של גיהנם אין דבר נורא ממנו! אם נגזר על האדם להיות אסור בבור איום זה, הוא יצטרך לשתות את כוס התרעלה עד תומה, שנאמר: "ואין מידי מציל", היחיד שיכול לשלוף אותו משם בזכות המילה זה אברהם אבינו.

כל אחד מאיתנו יקבל על עצמו מעתה ועד עולם לשמור על קדושתו, ובכך קנה את עולמו בזה ובבא.

מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים בודדים
30.00
מבצע!
חלב הארץ – חלק ו'
25.00
מבצע!
סידור כיס – המאי"ר לארץ
15.00