מצות עשה – פריה ורביה

המקור בתורה ציווי לאדם וחוה א. "ויברך אֹתם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו" (בראשית א, כח). ציווי לנח ובניו ב. "ויברך אלקים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ" (בראשית ט, א). מהות המצוה להוליד ולגדל מצוות פריה ורביה מתחלקת לשני סעיפים עקריים והמחסיר אחד מהם, יחסר לו בשלמות המצוה […]

הקדמה: מעלת לימוד וקיום התרי"ג מצוות

מצוות התורה כנגד אברי האדם הגמרא אומרת (מכות כג:) דרש רבי שֹמלאי, שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם. אמר רב המנונא מאי קרא? "תורה צוה לנו משה מורשה" (דברים לג, ד) תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי […]