הרבי מלובביץ – רבי מנחם מנדל שניאורסאהן | ג' תמוז

קוראים יקרים, איך נוצר מנהיג? זאת שאלת השאלות…

אתה רואה מטרה אתה חש צורך ואתה מסור לכך כל כך עכשיו איך אתה תעביר לאחרים את תחושת הצורך, המחוייבות והמסירות שאתה מרגיש?

דורנו זכה לדוגמת מופת של מנהיגות כזאת. קשה להעלות בזכרון עוד אדם יחיד שהמריץ רבים כל כך להשתתף בחזונו על תחיה יהודית, כמו שעשה הרבי מליובאוויטש, הרב מנחם מנדל שניאורסאהן זי"ע. היקפה של ההשראה הזאת רחב בהרבה מהלגיון של שלוחיו…

ראשי מדינות אנשי רוח אילי הון אלופים בצה"ל מחנכים מדענים פעילי תנועות נוער, רבנים ומנהיגים יהודיים מכל הגוונים ואף אנשים מן השורה כולם יצאו מחדרו של הרבי בהרגשה מאותגרת של יפוי כח…

נו, אז השאלה שוב פעם נשאלת… איך נוצר מנהיג?

 

ראשית דרכו

רבי מנחם מנדל שניאורסאהן, הנשיא השביעי לחסידות חב"ד נולד ב-י"א בניסן תרס"ב להוריו: רבי לוי יצחק והרבנית חנה. ונקרא על שם סבו הגדול, בעל ה'צמח צדק'.

רבי לוי יצחק היה דור רביעי בן אחר בן, מה'צמח צדק'. ואמו, הרבנית חנה, ממשפחת הרבנים הגאונים לבית לאוואט ולבית ינוסקי.

רבי לוי יצחק היה רבה של יקטרינוסלב. ואחרי שעזב כ"ק אדמו"ר הרי"צ נ"ע זיע"א את רוסיה היה רבי לוי יצחק רבם של כל היהודים במדינה ההיא…

לבד מצדקותו וגדולתו בתורת החסידות והנגלה, נודע רבי לוי יצחק גם בגדולתו בחכמת הנסתר, הקבלה… אשר מעט מאורו הגיע אלינו.

ביום הולדת הרבי קיבלו הוריו ששה מכתבים מהרבי הרש"ב – רבי שלום דוב בער נ"ע זיע"א, ובהם הוראות מיוחדות כיצד יש לנהוג ברך הנולד, וזאת כיון שהרגישו כולם כי תינוק זה עתיד להנהיג את עם ישראל כולו!…

כבר מגיל קטן נראו בילד סימני גדלות, כבר בגיל שנתים שאל את הקושיות בליל הסדר ובגיל שנתים וחצי כאשר נערכה בביתו תפילת ערבית יחד עם אביו קפץ מן העריסה כדי להצטרף למנין…

הרבי נחון בכשרון מיוחד וחכמת אלקים היתה בקרבו, כל חבריו בתלמוד התורה הודיעו פה אחד כי מנחם הצעיר מתנהג כמו רבי וכולו רציני ומתמיד גדול…

וכך סיפר לימים הרבי בעצמו ובלשונו: 'מיום לכתי לחדר ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה – גאולת עם ישראל מגלותו האחרונה ופתרון לצאת מכל הצרות

וכך עלה ונתעלה בתורה וביראה… שכל העת מפעמת בלבו עת הגאולה…

 

ההתקרבות אל הנשיאות

תודה לאל וברוך ה' כעת יכולים אנו לקיים ולשמור תורה ומצוות באין מפריע. אמנם לא כן היה המצב לפני כמה עשרות שנים ברוסיה…

ממשלת הרשעה אסרה על קיום כל דבר הקשור בדת ישראל, תורה ומצוות.

מובן שהחסידים ואנשי מעשה לא התפעלו מאזהרות הממשלה, והמשיכו בסתר ובגלוי בשמירת התורה ובהידור…

בשנת תר"פ ב' ניסן עלה השמימה אדמו"ר הרש"ב נ"ע זיע"א. אחרי תום ימי אבלו של הרש"ב עלה לכס המלכות אדמו"ר ששי לחסידות חב"ד 'הרייצ'- רבי יוסף יצחק שניאורסאהן…

הריי"צ זי"ע חיזק את כולם באמרי שפר ועידוד אשר שלח לכל עבר. ובפרט לחסידיו שומעי לקחו…

ראה לנגד עיניו את ענין חינוך ילדי ישראל בקדושה ובטהרה כדרכם של ראשונים ועל זה מסר נפשו כפשוטו…

מלכות הרשעה שברוסיה לא ראתה את פעילותו בעין טובה, ולכן נפלה השכינה לאשפתות, הרבי נתפס שוב ושוב ביד השלטונות.

בחוסר ברירה נפלה ההחלטה כי עליו לעזוב יחד עם חסידיו את הארץ הארורה ולהעתיק את החסידות אל מדינה אחרת…

באותה תקופה הרבי היה עוד אברך צעיר אך היה הוא דבק ברבותיו מאורי החסידות בכל עת…

התקרבותו הראשונה אל חצר הריי"צ היתה בשנת תרפ"ג בחג הסוכות…הריי"צ ראה ברבי דמות אצילה של הנהגה ומלכות, תקיפות ובהירות, חזון ושאיפה… והחל לקרבו פנימה אל הקודש יתר על אחיו, ואף יעדו להיות חתן לביתו חיה מושקא ע"ה…

ביום כ"ד תשרי תרפ"ח שבועיים לאחר שעזב רבו את רוסיה ונסע לעבר ריגא בירת לטביה, נפרד הרבי מהוריו בברכת שלום וברכה לחיים ושם פניו אל מקום מושב רבו הנערץ..

יחלפו להם עשרים שנה תמימות עד שיזכה לראות את שוב אמו… איזו מסירות נפש למען התורה!

אמו שליותה אותו במשך כל הנסיעה ברכבת הנוסעת ללניגרד חששה מאוד מאימת הגויים צמאי הדם שמילאו את כל הקרונות, הנסיעה נמשכה במשך כל הלילה והנה אך האיר היום נגלה לעיני אמו של הרבי מחזה מדהים. בנה מחמד עינה עומד לו באמצע הקרון מעוטף בטלית ומוכתר בתפילין וקורא את תפילת השחרית הקדושה מתוך הסידור מילה במילה כאילו היה הוא עומד בבית המדרש, שסביבו המון של גויים אנטישמיים אשר מבקש לשפוך דם יהודי מסיבות הרבה יותר פעוטות… האם הרהרה בלבה מה אעשה והרי הדבר אסור בשלטונות פולחן דתי לעין כל בפרהסיא, מה אעשה!

עודה חושבת איך למלט את בנה מן המאורע קמו קבוצת שוטרים רוסים לעבר הרבי והקיפוהו כעטרה… כך ניצבו סביבו כל עת זמן התפילה… והרבי שנסתר היה מעין כל המשיך בתפילתו ללא הרגש למתרחש… פלא פלאים.

עוז תקיפות ובהירות שאין כדוגמתה, המבטלת כל בריה צרה ומזיקה…

 

מנהיג ביד רמה

כאשר הגיע הרבי אל ריגא קיבלו רבו בכבוד רב. שם שימש הרבי כמזכירו האישי של הריי"צ, כמו כן המשיך כדרכו תמיד לשקוד על התורה יומם ולילה ממש, כשהוא מתפנה מלימודיו רק כדי לעזור לחמיו הגדול, שהמשיך ללחום למען יהודי רוסיה בכל מרצו וכחו…

שמחה גדולה היתה באותה העת בבית הרבי כאשר הוחלט כי הרבי ישיא את ביתו חיה מושקא לרבי, אך מחמת שלא היתה אפשרות בבית הריי"צ לערוך את החתונה הוחלט לדחותה למועד מאוחר יותר…

הרבי הריי"צ כאמור ראה ברוח קדשו, שחתנו כ"ק אדמו"ר יהיה מנהיג ישראל בדורנו, דור עקבתא דמשיחא שבו צריכים לדעת מה להשיב לאותם שנבוכים ותוהים. עוד בהיותו צעיר לימים ידעו הכל שהרבי הנו גאון עולם, ולא רק בתורה, אלא גם שפות רבות למד הרבי בקלות רבה, והיה מתחרה עם אחיו בזה… בקי עצום במדעי העולם וידע את כל סודות היקום… לא היה דבר נעלם ממנו בחכמת העולם… ואת כל זה ראה הרבי הריי"צ כאשר שלח את חותנו ללמוד חכמות העולם, כהרמב"ם והרמב"ן וסיעתם שעסקו בחכמות אלו וידעו איך לנצלן לתורה ולעבודה…

הרבי נשלח על ידי חמיו ללמוד בעיר ברלין. שם שכר עבורו חדר בבית משפחה חרדית שהיו צריכים לדאוג עבורו למזון. את רוב זמנו הקדיש לתורה ולעבודה, כאשר מעט שבמעט הקדיש ללימודי חול.

לימים נוראים ובימי הקיץ נסע הרבי לשהות בצל חותנו. וכך עברו עליו ימי עלומיו בקדושה ובטהרה. השתלמות רוחנית אדירה בתורה ועבודה. עלה ונתעלה ונהיה למנהיג אדיר ונדיר לדור האחרון של צוק העתים. והנה הגיע סוף סוף עת החתונה והרבי נשא את הרבנית חיה מושקא ע"ה לאשה, ביום י"ד כסליו שנת תרפ"ט בעיר ורשא… והעיר כולה צהלה ושמחה!

 

עול הנשיאות

ביום כ"א אדר א' שנת ה'ת"ש עזב הריי"צ את רוסיה סופית, וזאת לאחר שחולץ בניסי ניסים מהעיר וורשה אחרי שכוח גרמני פלש אל עיר בכוונה לכובשה ולרדות את יושביה תחתיו. התחנה הבאה היתה ארצות הברית של אמריקה. וביום ט' אדר ב' ה'ת"ש הגיע הריי"צ אל ביתו בשנותיו האחרונות בניין ה-770 המפורסם בנו-יורק.. הרבי הגיע אל רבו הנערץ אחרי שניצל מתופת מלחמת העולם השניה ביום כ"ח סיוון ה'ת"ש..

בתקופה זו הרבי יותר נחשף לציבור הרחב מחמת התפקידים הציבוריים שהטיל עליו מו"ר חמיו הריי"צ. אך עדיין רוב זמנו היה גנוז ונחבא אל הכלים וכל זמנו תורה ועבודה. והנה..

ב-י' בשבט תש"י שבת קודש פרשת בא. בשעה שמונה בבוקר עלה השמימה כ"ק אדונינו מורינו ורבינו הרבי הרי"צ נ"ע זיע"א. אבל כבד ירד על החסידים בעולם כולו, הרבי שהיה לאב לכל אחד ואחד עלה השמימה, והחסידים נשארו ללא רועה…

במשך כל אותה שנה הפצירו החסידים ברבי שיקבל על עצמו את עול הנשיאות, אך הרבי סירב.

ורק בי' בשבט תשי"א, ביום הזכרון הראשון של הרבי הריי"צ הסכים סוף כל סוף לקבל את הנשיאות. ובהתוועדות הראשונה שהיתה מלווה בבכיות עצומות קבע הרבי, שתפקיד דורנו הוא להביא בפועל ממש את משיח צדקנו…

והנה מאותו דמיון של ילד קטן בדרך אל תלמוד התורה אשר מצייר לו את גאולת עם ישראל במוחו הרך, התחיל להירקם לו בפועל ממש אותו ציור דמיוני, קרם עור וגידים וגילה אף שרירים ולבסוף נהיה למציאות חיה… הרבי אט אט החל להגשים את חלומו זה שנים… גאולת עם ישראל!

מכאן ואילך זאת תהיה משאת נפשו וכל פעילותו להפיץ את אור היהדות בעולם לרומם קרן הדת להחזיר בנים לגבולם לעודד את ישיבת ארץ ישראל לשמור על קדושתה והכי חשוב להתחיל לבקש את משיח צדקנו בכל תפילה ובכל עת ורגע…'אנחנו רוצים משיח עכשיו!'

כאמור היה הרבי מגדלור של אור לכל באי עולם… רבנים וגאונים פשוטי עם ועמלי כפים, ואף גויים מכל מדינות העולם. כל אלו נהרו להשביע עיניהם מיופיו של הרבי, יופי תורתו. דמות פלאית כוכב בשמי היהדות זרח לו, הרבי הגדול…

מבצעים יצאו בכל פינה ממשרדו הקטן. שידורים חיים של דברי אלקים חיים, הוראות מעשיות לחיים לכל בית ובית, תשובות למכתבים שפקדו את משרדו באלפים ורבבות…

מה הניע את כל המערכת האדירה הזאת? אהבת ישראל שאין כדוגמתה זוך נפשי עצום שהראה רק אהבה וקרבה, חיבוק ונחמה, משך אליו את לבבות העם כולו מכל עבר…

עם ישראל שוב בגדולתו!

 

משנתו

ההתוועדות עם הרבי היא מושג מיוחד בעולמה של חסידות חב"ד בדור האחרון. 'התוועדות', במובנה המקורי היא התכנסות של חסידים במטרה לחזק איש את רעהו בעבודת ה' ובדרכי החסידות. אצל הרבי זי"ע קיבלה ההתוועדות מובן שונה… בהתוועדויות אלו היה משמיע הרבי לקהל דברי תורה והוראות שונות בעבודת האדם לקונו… את שיחותיו השמיע הרבי בהטעמה יחודית לו. הרצאת דבריו היו כנביעת המעיין, דבריו חבקו עולם ומלואו: הלכה ואגדה פשט ודרוש נגלה ונסתר. לעולם, גם בהתוועדויות שארכו לעתים שבע ושמונה שעות דיבר הרבי בעל פה ולא מתוך רשימות וספרים פתוחים… הדברים כפי שיצאו מפיו של הרבי יקדו באש של אהבת ה', אהבת תורה אהבת ישראל. עתים היו ספוגים בדמע, עתים זהרו משמחת פנימית…

לאורך ארבעים ושתים שנה ערך הרבי כאלפי התוועדויות… בכל התוועדות השמיע שלל ביאורים ורעיונות בכל חלקי התורה. מתוך אלפי שיחות קודש לוקטו המהלכים התורניים המובהקים על מנת להוציאם לאור במתכונת של חידושי תורה על פירוש רש"י על הש"ס על הרמב"ם וכמובן חידושים רעיוניים במשנת החסידות…הדברים שיצאו בתור חוברת שיחה הנקראת 'ליקוטי שיחות' עברו הגהה קפדנית של הרבי, שהוסיף והשמיט, הרחיב וקיצר, העיר והאיר… אחת לחודש לאחר שהצטברה כמות מספקת של שיחות חדשות יצא לאור כרך נוסף מסדרת 'ליקוטי שיחות'. סך הכל יצאו לאור ל"ט כרכים בסדרה זו… אשרי עין ראתה כל אלה!

סדרת אגרות הקודש של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שמכילה שלשים כרכים ובהם אחד עשר אלף אגרות שנכתבו על ידי הרבי בין השנים תרפ"ח- תשל"ג… ובהם אוצר בלום של דברי התעוררות עידוד חיזוק לאמונה ליראת שמים לתורה ומצוות ולהרחבת והעמקת החינוך הכשר…

 

'ספר המאמרים', ובו אלפי מאמרי חסידות שהשמיע הרבי במרוצת השנים,ובהם נמצאת משנתו החסידית. הספרים נערכו על ידי צוות 'החוזרים', קבוצת תלמידי חכמים שהיו חוזרים על שיחותיו של הרבי שהיו נמסרות מדי שבת בשבתו ובימי חג ומועד. 'החוזרים' היו כותבים את המאמר בדיוק רב, כפי שקיבלו מן הרבי מיד לאחר המועד… ארבעת הכרכים שיצאו לאור עולם בסדרה זו עברו הגהה קפדנית של הרבי במשך השנים…

 

'רשימות'. זמן קצר לאחר הסתלקות הרבי זי"ע בג' תמוז תשנ"ד, נכנסו להיכל קדשו חברי ועד אגודת חסידי חב"ד העולמי אשר אותם הפקיד וציוה על חפצי הקודש. ובחיל ורעדה הביטו אל תכולת המגירות שבשולחנו הטהור.

היו אלו ימים שבהם הכל התהלכו שבורים ונדכאים על האבידה הגדולה ואפופי תחושת יתמות נוראה, והנה מבעד לעלטה נתגלה וזרח אור גדול: 'אוצר הרשימות' – מאות עמודים רשומים בכתביד קדשו של הרבי הכוללים חידושי תורה וביאורים בנגלה ובנסתר, הלכה ואגדה, מנהגים וסיפורים, דרוש, מוסר והוראות בעבודת ה', כל זאת בקיצור נמרץ ובכתב-יד קטן וצפוף…

 

צוות מיוחד של תלמידי חכמים מופלגים נתמנה לעסוק במלאכת הקודש של ההוצאה לאור…מכיון שדברי הרבי היו עמוקים מאוד ונכתבו בצורה קצרה ותמציתית, הדברים יצאו מעט מעט אחת לשבוע בחוברת שבועית שכל אחת הכילה רשימה קטנה… אך לאחר זמן לא ארוך כולם הבינו כי מדובר באוצר בלום, דברים קצרים ומעטים המכילים שליטה מלאה בכל חלקי התורה, הכתיבה של הרשימות דמתה לכתיבת הראשונים שהיה לבם פתוח כאולם… ויהי רצון שנזכה כולנו להגות בתורתו, וזכותו תגן עלינו, אמן…

 

כל יהודי הוא שליח

 

בדורות האחרונים נוצרה בעולם כולו תנועה של נטישת הדת והאמונה, מתוך תפיסה מוטעית שהתפתחות המדע והטכנולוגיה מייתרת את האמונה. גם רבים מבני עמנו נסחפו אחר המגמה הכללית הזאת ועזבו, למרבה הכאב את חיי התורה והמצווות.

ההתפתחות הזאת הציבה אתגר גדול לשומרי המצוות, פתאום ניצבו מול עולם שבו התעצמו מאוד הפיתויים לעזוב את דרך המצוות, והיכולת למשש את הפיתויים האלה…

התגובה המרכזית של ציבור שומרי התורה לאיום זה היתה שיטת ההסתגרות וההתגוננות, כך כולם ראו את פני הדברים אך לא כן הרבי זי"ע…

עם התמנותו של הרבי לנשיא חסידות חב"ד, חולל הרבי מהפך בכל צורת ההתייחסות לאתגר הזה, הרבי פיתח בכל הלבבות תחושת אחריות שכל יהודי צריך לחוש תחושה זו כלפי אחיו היהודים, ועליו לדאוג למצבם הגשמי והרוחני גם יחד… וכך החל לקום לו המפעל הכביר של העולם היהודי בדורנו – מפעל השליחות שלווה בסיסמא: 'ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה'.

הרבי שלח 'שלוחים' לכל קצות תבל בשאיפה להפיח רוח חיים בקהילות היהודיות וביהודים יחידים בכל מקום. לחסידיו אמר כי כל יהודי הוא שליח ועליו לנצל את יכולותיו למען הפצת היהדות בעולם וקירוב אחיו היהודים לאביהם שבשמים… כחלק ממבצע ענק זה הרבי הכריז על 'עשרת המבצעים', שבהם 'מבצע התפילין'. המטרה להפיץ מצוות מרכזיות בקרב עם ישראל בכל מושבותיו ולזכותם בכל הניתן…

זו היתה עיקר תורתו של הרבי זי"ע הפצת היהדות, ואת זו אמר ושנה חזר ופרסם באגרותיו במפגשי יחידות ובהתוועדויות רבות… וכך נהג לומר:'יהודים מקרבים על ידי אהבה ושמחה'.

הילולות צדיקים

א' טבת רבי פנחס קהתי – גכטמן

בכל ספריה יהודית החל מאלה הפשוטות עם מעט הספרים עד אלה העמוסות לעייפה בספרי קודש בהיכלי הישיבות מכל הזרמים, ובכל

קרא עוד »
מבצע!
הגדה של פסח – כריכה רכה
25.00100.00
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
25.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00