ברכת התניא
והפצת המעיינות

הברכה השנתית שהנהיג אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א
השותפים בברכת התניא והפצת המעיינות – תורה חובקת עולם
יתברכו ע"י בנו וממשיך דרכו מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א

הצטרפות - ברכת התניא
והפצת המעיינות

הברכה השנתית שהנהיג אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א
השותפים בהפצת החסידות – תורה חובקת עולם
יתברכו ע"י בנו וממשיך דרכו מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
בחרו את אופן התרומה: חד פעמי או תשלומים
(תשלומים יבוצעו בהוראת קבע ללא תפיסת מסגרת)
פרטי התורם:
פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)
פרטי חשבון בנק

דברים נפלאים מאת אבינו מו"ר הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א
אודות ברכת התניא והפצת המעיינות

 
בצור ירום על לקוטי אמרים, חלק יד, פרק נא, בהערה:

מצאו פתק של בעל התניא שכתב לפני שהוא נפטר, שבו הוא הבטיח: שכל אדם שילמד בספר שלו בכל יום, ולאחר מכן יאמר שלש פעמים 'רבי הושיעני' – ה' יושיע אותו.

למשל אם הוא מוזמן למשפט, או שיש לו איזה מבחן חשוב, או שהוא עומד לפני ביצוע של איזו עסקה גדולה, ברגע שיעשה את הסגולה הזו הוא יוושע בכל אותם עניינים.

אבל כיון שיש הרבה אנשים שאין להם את ספר התניא והם אפילו לא מכירים אותו, עשיתי למענם סגולה גדולה. כל מי שקונה 'ברכת התניא' שמו נרשם לפני על דף. את כל הדפים אני מניח על גבי שולחן הלימוד שלי. במשך שנה שלימה, לפני כל שיעור תניא, אני מברך את כל אותם שמות. ואפילו אם הם לא לומדים כלל בספר התניא, ברגע שיאמרו 'רבי הושיעני' ג' פעמים, הסגולה תפעל והם יוושעו.

ובשנה הבאה תהיה רשימה חדשה של שמות, של כל אלה שזכו מחדש בברכת התניא. אז הדפים עם שמות הזוכים של שנה שעברה יונחו מתחת לדפי הרשימה החדשה. עד שבעל התניא יקום לתחיה בעז"ה. וכשבעל התניא יבוא וישאל אותי 'מה טיבם של הדפים הללו?', אני אומר לו: 'אלו הם כל השמות של האנשים שקנו את ברכת התניא וזכו להתחבר אליך'.

ברכת התניא זו מצוה מעט יקרה. יש כאלה שנותנים את כל הסכום במזומן, ויש כאלה שפורסים אותו לתשלומים. כל אחד כפי שמסתדר לו. רק העיקר שיעשה זאת בלב שלם בחיוך ובשמחה. אבל כדאי לאדם להוציא ממון ולהתאמץ בעבורה. לכן כותב האריז"ל: שהרוצה שלא ישלוט בו יצר הרע ושטן, תמיד יקנה את המצוות בכל הון שיגידו לו.

* * *

בצור ירום על לקוטי אמרים, חלק ט, פרק לט:

יהודי יקר בא אלי פעם בימים הראשונים של חודש כסלו ואמר לי: 'באתי לחדש את הביטוח השנתי שלי'. הוא התכוון ל'ברכת התניא' השנתית שהיא ביטוח החיים שלו, ושל בני ביתו במשך כל השנה. מיד כשהביטוח השנתי מסתיים, צריך להזדרז לחדש אותו.

זה מאוד משמח את הלב, כשאנו רואים את שמותיהם הרבים של כל היהודים היקרים שמצטרפים לברכה זו. בעל התניא הבטיח: 'כל מי שישמח בשמחתי אוציאנו מן המיצר אל המרחב, מן הגשמיות אל הרוחניות, ומן הגהינם אל הגן עדן'.

לאחר פטירתו של בעל התניא מצאו פתק קטן בכתב ידו ובו כתוב, שכל מי שקשור בספר התניא, אם חלילה הוא נמצא בצרה או במצוקה כלשהי, יקרא בספר התניא מספר שורות, ולאחר מכן יאמר מעומק הלב שלש פעמים 'רבי הושיעני', ותיכף ומיד באותו יום יראה ישועה ממש בדרך נס ופלא.

בעל התניא לעולם לא נשאר חייב. מה שהוא הבטיח הוא מקיים. בדקתי את זה אלפי פעמים. בכל פעם שעברתי קושי מסויים והוצרכתי לישועה, ביקשתי את עזרתו של בעל התניא. מיד באותו הרגע הגיעה הישועה בכל מיני דרכים מופלאות. לבעל התניא יש בשמים כח עצום כפי שלא ניתן בכלל לשער.

* * *

בצור ירום על אגרות כז-כח באגרת הקודש והצוואה:

צריך לדעת שאף על פי שהצדיק שנפטר הוא מגן, לא כולם זוכים להגנה שלו בשווה, אלא כפי מדת ההתקשרות בצדיק כך גם מדת ההגנה שמקבלים ממנו. מי שהיה קשור מאוד לצדיק ההגנה עליו תהיה עליונה ביותר. ועיקר הקשר לצדיק הוא על ידי לימוד תורתו וציות לדבריו.

לדוגמא, אם אתה קשור לבעל התניא על ידי לימוד בספריו הקדושים או על ידי שהשתתפת ב'ברכת התניא' הידועה בישיבתנו הקדושה, בכל יום בעל התניא מתפלל עליך בשמים. אתה קשור לבן איש חי ולומד את תורתו, אתה לומד באופן קבוע את שיחותיו הקדושות של הרבי מליובאוויטש, וכן על זה הדרך בנוגע לכל צדיקי הדורות, הצדיקים האלה כל יום מתפללים עליך. לכן תמיד תהיה מחובר לצדיקים ועל ידי כך תזכה שהצדיקים יתפללו עליך מלמעלה ויגינו עליך.

* * *

בצור ירום על לקוטי אמרים, חלק א, פרק ד:

מי שקונה ברכת התניא פירוש הדבר שבעל התניא מקיף אותו מלמעלה, מלמטה, מלפניו, מאחריו ומצדדיו.

הוא לא יתן לאף מזיק להתקרב אליו. זו הנקודה של התקשרות בצדיק.

*

בצור ירום על לקוטי אמרים, חלק יד, פרק נא:

כאן מתגלה כחו הגדול של בעל התניא, שיכול לומר לפורעניות ולייסורים: 'דלגו על האיש הזה!'. ממש מבהיל. מי שלומד תניא הוא לא נכלל במה שדברנו עד עכשיו. לכן חשוב לי שכל מי שקונה את 'ברכת התניא' (תרומה שנעשית פעם בשנה לקראת תחילת הלימוד מחדש בספר התניא בתאריך י"ט כסלו), ששמו יהיה רשום על שולחני. כי אני יודע שכל השמות האלה הם מוגנים.

כמו שכבר אמרנו בעבר, כשמשיח יבוא, מי שאין לו קשר לספר התניא הוא לא ידבר אתו כלל. כי ספר התניא מכווין את האדם איך להתנהג, ואיך לא להתנהג. לפי בעל התניא אף פעם לא מאוחר לתקן, כל עוד האדם חי עלי אדמות. לכן חשוב גם שכל יהודי ירכוש את הספרים שמבארים את התניא וילמד בהם את השיעורים הקבועים. כי שום חלק בתורה, מהפשט עד הקבלה, אינו יכול להקנות לאדם את המימדים שספר התניא מקנה.