חלב הארץ – חלקים: ז,ח,ט

חלב הארץ – 3 כרכים חדשים בסדרה: ז,ח,ט

פסקי הלכה עם הנהגות נפלאות, בשילוב הלכה קבלה וחסידות, על סדר השולחן ערוך.

מאת מו"ר רבי ישראל אברג'ל שליט"א, בנו וממשיך דרכו של אבינו מו"ר הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א

לרכישת יראת שמים טהורה | בשפה מובנת לכל נפש

250.00