שאלה:

מדוע מברכים בורא פרי האדמה ולא ברכה אחרת, כגון: בורא פרי הארץ?

תשובה:

כל ברכה נתקנה על לשון פסוק, ולכן פירות הגדלים באדמה מברכים עליהם כמו שאמרה התורה: "ולקחת מראשית כל פרי האדמה" (דברים כו, ב).

בהרחבה:

קיימא לן דבעינן ברכה מבוררת היכא דאפשר ולכן ברכת בורא פרי האדמה היא יותר מבוררת מברכת בורא פרי הארץ.
מקור: עיין בדברי הריטב"א (ברכות לה.) שכתב, חוץ מי הפת, שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ, ומשום הכי לא אמרינן ביה בורא פרי הארץ או המוציא לחם מן האדמה, דכל חד וחד מברכין עליה כלישנא דקרא, בלחם כתיב: "להוציא לחם מן הארץ" (תהילים קד, יד), ובפירות כתיב: "ולקחת מראשית כל פרי האדמה" (דברים כו, ב). וכ"כ הרא"ה והמאירי (שם).
מבצע!
הגדה של פסח – כריכה רכה
35.00110.00
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
30.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
הגדה של פסח - לבן
מבצע!
הגדה של פסח – לבן
30.00100.00
מבצע!
מארז USB שיעורי הרב ישראל שליט"א (3 ב-99)
99.00