שאלה:

האם יש לחוש לפירות הנמצאים בשווקים שהינם מגידולי מים?

תשובה:

לא

בהרחבה:

בסתם פירות וירקות שנמצאים בשוק אין לחוש שמא אינם אלא גידולי מים, שהרי הדבר ידוע שהרוב הגדול של הפירות והירקות הם גידולי קרקע, וכל דפריש מרובא פריש, ואע"פ שבכל ספק בהלכה בעניני ברכות, אין הולכים אחר הרוב, אלא דנים לפי הכלל ספק ברכות להקל, וכמו שכתב בשו"ת יביע אומר חלק ג' (חלק אורח חיים סימן טז אות ז'), מכל מקום בספק במציאות הולכים אחר הרוב, ואין בזה חשש איסור של ברכה שאינה צריכה שעובר על לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא (ברכות לג). וכמבואר בתשובות מיימוני (סדר נשים סימן יא) בשם מהר"ם, על מה שאמרו ביבמות (קכא:) אמר רב נחמן האלהים אכלו כוורי לחסא, ואין לתמוה על רב נחמן איך נשבע כן, והרי הלכה רווחת במים שאין להם סוף שאשתו אסורה, ומוכח שאנו מסופקים אם מת או לא, שיש לומר שרובם אינם ניצולים, ורב נחמן שפיר עביד שנשבע על כך, שהרי אפילו בדיני נפשות הולכים אחר הרוב, ורק משום חומר איסור אשת איש מחמירים שלכתחלה לא תנשא לאחר, אף על פי שהרוב מתים. ע"כ.
מקור: שו"ת יחוה דעת (ח"ו סי' יב).
מבצע!
הגדה של פסח – כריכה רכה
35.00110.00
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
30.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
הגדה של פסח - לבן
מבצע!
הגדה של פסח – לבן
30.00100.00
מבצע!
מארז USB שיעורי הרב ישראל שליט"א (3 ב-99)
99.00