שאלה:

בדיעבד אם בירך על גידולי מים אדמה?

תשובה:

יצא

בהרחבה:

גם אם באנו לדמות גידולי מים לכמהין ופטריות שאינם יונקים מן האדמה, ולכן ברכתם שהכל, מ"מ פסק הערוך השלחן (סי' רד ס"ה) שאם בירך עליהם בפה"א בדיעבד יצא. ואמנם בספר פתח הדביר (סי' רד סק"ד) הביא בשם הגאון רבי יהודה שמואל אשכנזי (בעל סידור בית עובד וכו') בכתיבת יד, שאם בירך על כמהים ופטריות בפה"א לא יצא, אע"פ שנקראים גידולי קרקע, אינם נקראים פירות הארץ, דמאוירא קא רבו. ע"ש. אך הגאון שמ"ח גאגין בספר שמח נפש (דל"ט ע"ב) חלק ע"ד הפתה"ד הנ"ל, והוכיח ממ"ש הרמ"א בהגה יו"ד (סי' פד ס"ו), שדין תולעים הנמצאים בכמהין ופטריות דינם כתולעים שבשאר פירות, שאסורים משום שרץ השורץ על הארץ, ולא אמרינן שאינם כמחוברים לקרקע הואיל ואין מברכים עליהם בפה"א. ע"ש. והוא הדין לכאן שבדיעבד אם בירך בורא פרי האדמה יצא. עכת"ד. ונראה שהוא הדין לגידולי מים.
מקור: שו"ת יחוה דעת (ח"ו סי' יב).
מבצע!
הגדה של פסח – כריכה רכה
35.00110.00
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
30.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
הגדה של פסח - לבן
מבצע!
הגדה של פסח – לבן
30.00100.00
מבצע!
מארז USB שיעורי הרב ישראל שליט"א (3 ב-99)
99.00