שאלה:

האם קטן מדליק נרות בברכה? והאם יכול להוציא אחרים ידי חובתם?

תשובה:

קטן אינו מדליק בברכה נרות חנוכה וכל שכן שאינו מוציא אחרים ידי חובה.

בהרחבה:

בשו"ת זבחי צדק (ח"ג סי' מא) נשאל, האם מותר להדליק נ"ח בבית הכנסת ע"י קטן בן י"ב שנה. והשיב, דבר זה פשוט שהוא מותר, שהרי אף בבית יכול להדליק ולהוציא אחרים ידי חובתם. עיי"ש. ועיין בדברי רבנו עובדיה בחזו"ע (חנוכה ע"מ נא) שכתב, וז"ל: ולפע"ד נראה שאין להקל אף בחנוכה, לפי מ"ש רש"י (ברכות מח.), שקטן אין לו חיוב מן הדין אפילו מדרבנן, רק על אביו מוטל לחנכו מדרבנן. וכ"כ הרמב"ן בחידושיו לקידושין (לא.). וכ"כ הריטב"א והמאירי (מגילה יט:). ומרן הכסף משנה (פ"ו מהלכות חמץ ומצה ה"י) הביא דברי הרמב"ן, וכתב, שאף הרמב"ם סובר כן. והגאון חקרי לב (חאו"ח סי' מה) כתב, שאף הסמ"ג קאי בשיטה זו. וכן נראה דעת המרדכי (סוף פ"ב דמגילה). וכמש"כ בשו"ת יביע אומר (ח"ג חאו"ח סי' כז עמוד פט) ד"ה ולפ"ז. ע"ש. ולכן נראה יותר להחמיר אף לגבי נר חנוכה, שאינו מוציא אחרים ידי חובתם. עכ"ל.
מקור: שו"ת זבחי צדק (ח"ג סי' מא). חזו"ע (חנוכה ע"מ נא)
מארז החלאקה
מבצע!
מארז חלאקה המאיר לארץ
המחיר המקורי היה: ₪220.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪199.00.
מבצע!
הגדה של פסח – כריכה רכה
35.00110.00
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
30.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
הגדה של פסח - לבן
מבצע!
הגדה של פסח – לבן
30.00100.00