פדיון הבן – כל החיים…

פרשת בא שנקרא כולנו בשבת הקרובה מתחילה בדו-שיח בין פרעה למשה ומסתיימת במצוה חשובה לכאורה אין קשר בין שניהם אך רעיון אדיר מאחד ביניהם המצוה המובאת בסוף הפרשה – פדיון בכורות מאחר וה' אותם הציל מהאחרונה שבמכות לכן אמר ה' כל בכור שייך לי אך אפשר לפדותו תמורת חמשה סלעים ללוי בימינו כנגד מצוה זו […]