סינון לפי תגיות:

שו"ת הלכה

ייצוא פירות שמיטה לחו"ל

שאלה:

פירות שביעית שיצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ כיצד מבערם?

תשובה:

מפקיר אותם במקומם.

להרחבה...

סדר ביעור שביעית

שאלה:

מהו ביעור שביעית וכיצד מבערם?

תשובה:

פירות שביעית שכלה ונגמר מינו בשדה חייב לבערם מביתו והיינו על ידי שיפקיר אותם פירות ויוציאם מביתו.

להרחבה...

שדה שלא הפקירו

שאלה:

שדה שלא הפקירוה בשביעית, ולא זו בלבד אלא עבדו וזרעו בה בשביעית דהיינו שמור ונעבד, מה הדין עם הפירות שגדלו?

תשובה:

פירותיה מותרים באכילה.

להרחבה...

ספיחין בירקות שישית

שאלה:

ירקות שצמחו בששית ונלקטו בשביעית האם יש בהן איסור ספיחין?

תשובה:

מותרין באכילה.

להרחבה...

ספיחין בפירות אילן

שאלה:

האם יש איסור ספיחין בפירות אילן שצמחו בשביעית?

תשובה:

אין איסור ומותרין באכילה.

להרחבה...

דין איסור ספיחין

שאלה:

מהו איסור ספיחין, ומה דינם בשביעית?

תשובה:

ירקות או תבואה שצמחו מהזרעים שנפלו בה קודם שביעית בקרקע ישראל, אסורים באכילה.

להרחבה...

ארבעת המינים בשמיטה

שאלה:

כיצד יש לנהוג בארבעת המינים בשנת השמיטה?

תשובה:

קדושת שביעית חלה רק על האתרוג ולא על שאר המינים שבלולב. והמהדרים במצוות קונים אתרוג של מצוה קודם ראש השנה של שביעית, ומכל מקום אם קנה לאחר ראש השנה צריך לנהוג בו קדושת שביעית, וכן בשנה השמינית צריך לנהוג בו קדושת שביעית.

להרחבה...

שמור ונעבד בקרקע מכורה

שאלה:

האם יש איסור שמור ונעבד בשדה ישראל שמכרה לגוי בשביעית?

תשובה:

אין איסור כלל.

להרחבה...

היתר מכירה

שאלה:

בני אדם שאינם סומכים על היתר מכירה, האם יכולין לקנות פירות אילן מחנות המוכרת יבול של היתר מכירה, באופן שאין להם ברירה, וזו החנות שנמצאת בקרבתם, ולאוכלם בקדושת שביעית, או יש כאן איסור של 'לפני עיור לא תתן מכשול' שהמוכר עושה סחורה בפירות שביעית, וכן איסור של שמור ונעבד?

תשובה:

מותר להם לקנות מאותה חנות הסומכת על היתר מכירה.

להרחבה...

סחורה בפירות שמיטה

שאלה:

אדם שמכר פירות שביעית, מה דין הכסף שקיבל?

תשובה:

יש בכסף דין כמו פירות שביעית, לכן בכסף שקיבל יקנה דבר מאכל ויאכלנו בקדושת שביעית.

להרחבה...

ד' כוסות ביין שביעית

שאלה:

האם יוצאים ידי חובת ארבע כוסות, ביין של שביעית?

תשובה:

כן.

להרחבה...

נרות חנוכה משמן שביעית

שאלה:

האם מותר להדליק נרות חנוכה בשמן של שביעית?

תשובה:

מותר, והמחמיר תבוא עליו ברכה.

להרחבה...

הדלקת נרות משמן שביעית

שאלה:

האם מותר להדליק נרות משמן של שביעית?

תשובה:

באופן שנהנה מאורו, מותר.

להרחבה...

נתינת פירות שביעית לגוי

שאלה:

האם מותר לתת לגוי מפירות שביעית?

תשובה:

אסור.

להרחבה...

נתינת פירות שביעית לבהמה

שאלה:

האם מותר לתת לבהמתו מפירות שביעית?

תשובה:

אסור.

להרחבה...

סחיטת פירות שביעית

שאלה:

האם מותר לסחוט פירות בשביעית?

תשובה:

פירות שהדרך לסחוט אותם, מותרין בסחיטה בשביעית.

להרחבה...

מה עושים בפירות שביעית

שאלה:

כיצד יש לנהוג בפירות שביעית?

תשובה:

צריך לאכלם כדרך שאוכלים מהם.

להרחבה...

דין גינות נוי בשנת השמיטה

שאלה:

כיצד יש לנהוג בגינות נוי בבנין משותף, שאין דיירי הבנין נמנעים מעבודות גינון בשביעית?

תשובה:

יש למכור אותם באמצעות הרבנות הראשית, על ידי הרשאה ויפוי כח מוועד הבנין.

להרחבה...

קציצת אילנות פרי בשנת השמיטה

שאלה:

האם מותר לקצוץ אילנות שעושים פירות לצורך עצים בשביעית?

תשובה:

אם התחילו לעשות פרי אסור.

להרחבה...

גזימת גדר נוי בשנת השמיטה

שאלה:

גדר חי שהוא לנוי האם מותר לגזום אותו?

תשובה:

מותר.

להרחבה...

קציצת ענפי אילן לסכך בשנת השמיטה

שאלה:

האם מותר לקצוץ ענפים מהאילן בשביעית, על מנת לסכך בהם את סוכתו?

תשובה:

הדיוט שאינו אומן, מותר לקצוץ.

להרחבה...