סינון לפי תגיות:

תגיות שות הלכה

שו"ת הלכה

קטן בהדלקת נרות ההידור

שאלה:

האם קטן יכול להדליק את נרות ההידור?

תשובה:

מותר ואף מצות חינוך יש בזה

להרחבה...

קטן בבית הכנסת

שאלה:

האם קטן יכול להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת?

תשובה:

לכתחילה לא ידליק משום כבוד ציבור ואם דליק אין צריך לכבותה ולחזור ולהדליקה.

להרחבה...

קטן

שאלה:

האם קטן מדליק נרות בברכה? והאם יכול להוציא אחרים ידי חובתם?

תשובה:

קטן אינו מדליק בברכה נרות חנוכה וכל שכן שאינו מוציא אחרים ידי חובה.

להרחבה...

סומא להוציא אחרים

שאלה:

האם סומא יכול להוציא אחרים ידי חובה בהדלקתו?

תשובה:

הסומא יכול להוציא אחרים ידי חובתם בהדלקת נר חנוכה.

להרחבה...

סומא

שאלה:

האם סומא מדליק נר חנוכה בברכות?

תשובה:

סומא יכול להדליק ולברך ולהוציא אחרים ידי חובתם, דאיכא פרסום הנס לאחרים, ואף סומא הדר לבד חייב בהדלקת הנרות שהרי הסומא חייב בכל המצוות כולן. אמנם, אם הוא נשוי אשתו תברך ותוציאו ידי חובה. והכל לפי הענין.

להרחבה...

אורח המתארח (אכסנאי) אצל אחרים

שאלה:

המתארח אצל אחרים האם צריך להשתתף בפרוטות?

תשובה:

המתארח אצל אחרים ואין מי שידליק עליו בתוך ביתו, ונמצא במקום שבו מדליקים נרות חנוכה צריך להשתתף בפרוטות ולקנות חלק בשמן ובכך יוצא ידי חובה, ואם כל הוצאותיו על בעל הבית אינו צריך לכך ויוצא אף אם לא נתן מעות להשתתף.

להרחבה...

בני הבית ישנים

שאלה:

הגיע מאוחר לביתו, האם צריך להעיר את בני הבית?

תשובה:

המגיע בשעה מאוחרת לביתו ומצא בני ביתו ישנים, אם יכול להקיץ מקצתם מוטב ואם לאו יכול להדליק בברכה.

להרחבה...

נוכחות בני הבית בשעת ההדלקה

שאלה:

האם בני הבית חייבים להיות נוכחים בשעת ההדלקה?

תשובה:

מעיקר הדין אין חובה שבני הבית כולם יהיו בשעת ההדלקה. אמנם, מהיות טוב ראוי שכולם יהיו באותה שעה, ואף ישהו מעט סביב נרות החנוכה.

להרחבה...

זהירות בברכות

שאלה:

האם יש ענין ללמוד הלכות ברכות?

תשובה:

ודאי, ומצוה גדולה עד מאוד.

להרחבה...

שיעור זמן ברכה אחרונה בשתיה

שאלה:

מהו הזמן שניתן לשתות רביעית כדי להתחייב בברכה אחרונה?

תשובה:

שיעור זמן קצר מאוד

להרחבה...

אכילת פרס

שאלה:

מה הזמן?

תשובה:

לכתחילה טוב לאכול הכזית בשיעור זמן של ארבע דקות, ואם קשה הדבר אפשר עד שבע וחצי דקות

להרחבה...

אכילת פרס

שאלה:

מהי אכילת פרס ומהו שיעורה?

תשובה:

מקור המילה פרס הוא במילה "פרוסה", ופירושו חצי, והכוונה חצי מהכיכר של זמן התלמוד. בדיני עירובי תחומין, קבעו חז"ל ששיעור העירוב הוא בשיעור שתי סעודות לאדם, שהוא כיכר אחת."אכילת פרס"

להרחבה...